1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

8. SPOSOBY DOSTAWY

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12. INFORMACJE DODATKOWE

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Polityka prywatności

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Drukarnia internetowa E-druknij dostępna pod adresem internetowym www.e-druknij.pl (dalej: "Drukarnia internetowa") jest własnością firmy "DRUK-HURT" F.P.H.U. Marek Bulniak 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40, 725-146-34-39, REGON 471987814, adres poczty elektronicznej: e.druknij@gmail.com, numer telefonu: (+48) 42 682 24 11

1.2. Definicje:

1.2.1. DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.e-druknij.pl.

1.2.2. DRUKARNIA - "DRUK-HURT" F.P.H.U. Marek Bulniak, 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40, NIP 725-146-34-39, REGON 471987814, adres poczty elektronicznej:e.druknij@gmail.com, telefonu: (+48) 42 682 24 11 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.3. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej umożliwiający wybór wybór produktu, jego uzupełnienie, przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.

1.2.5. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 8:00 a 18:00 w Dni robocze i 9-13 w soboty.

1.2.6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię.

1.2.7. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.9. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie ze specyfikacją okresloną w ofercie oraz Projektem nadesłanym, uzupełnionym i zaakceptowanym przez Klienta które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.

1.2.10. PROJEKT – graficznie i merytorycznie opracowany opracowany wzór przyszłego Produktu podlegający dalszemu opracowaniu lub uzupełnieniu w celu uzyskania pełnej zgodności ze Specyfikacją.

1.2.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.2.12. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

1.2.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.14.USŁUGODAWCA – "DRUK-HURT" F.P.H.U. Marek Bulniak, 93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40, NIP 725-146-34-39, REGON 471987814, adres poczty elektronicznej: e.druknij@gmail.com, numer telefonu: (+48) 42 682 24 11 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.15. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię nadesłanych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

1.2.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Drukarni internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

3.3.4. Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.

3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1.W celu zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej konieczne jest założenie Konta – możliwe jest to na dwa sposoby;

4.1.1. Zarejestrowanie Konta w Drukarni po kliknięciu przycisku "Zaloguj", znajdującego się obok ikonki z wizerunkiem koszyka, a następnie kliknięciu na przycisku „Nie masz konta, załóż je tutaj” - co spowoduje otwarcie formularza rejestracyjnego do wypełnienia.

4.1.2. Klient na stronie Drukarni internetowej, w zakładce "Oferta druków"za pomocą interaktywnego formularza poprzez kliknięcia wybiera spośród dostępnych dla danego rodzaju Produktu cech te, które powinien posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów. W trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej nowy, niezarejestrowany lub niezalogowany użytkownik po skompletowaniu zamówienia zostaje przeniesiony do strony z wyborem statusu klienta. Możliwy jest wybór spośród trzech możliwości: logowanie do zarejestrowanego Konta – przycisk "Zaloguj się", rejestrację nowego Konta – przycisk "Stwórz konto" oraz dokonania zakupów bez rejestracji – przycisk "Zamówienie jako gość". Po wyborze przycisku - "Stwórz konto" i wypełnieniu wymaganych pól, w momencie potwierdzenia Zamówienia jak w pkt. 4.3. - 4.3.7. Konto zostaje utworzone, a zamówienie złożone.

4.1.3. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Drukarnia niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

4.2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1. Niezarejestrowany Klient na stronie Drukarni internetowej, za pomocą interaktywnego formularza poprzez kliknięcia wybiera te spośród dostępnych cech dla danego rodzaju Produktu, które powinien posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów.

4.2.1.1. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, oraz łącznej cenie. Klient ma również możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez zmianę wyboru ilości i specyfikacji.

4.2.2. Następnie po kliknięciu pola "Dodaj do koszyka" znajdującego się poniżej ceny i specyfikacji zamawianego produktu Klient dokonuje wyboru pomiędzy kontynuowaniem zakupów lub finalizacją zamówienia. Po kliknięciu „Przejdź do realizacji zamówienia” zostaje przeniesiony do strony z zawartością koszyka – jest to strona internetowa Drukarni internetowej, na której Klient widzi zestawienie wybranych przez siebie produktów, ze specyfikacją ilościową, jakościową, cenami składowymi, podatkiem VAT:

4.2.3. Klikają na przycisk ”Finalizacja zamówienia” Klient zostaje przeniesiony do strony z wyborem statusu klienta. Możliwy jest wybór spośród trzech możliwości: logowanie do zarejestrowanego Konta – przycisk "Zaloguj się", rejestrację nowego Konta – przycisk "Stwórz konto" oraz dokonania zakupów bez rejestracji – przycisk "Zamówienie jako gość" Po wyborze przycisku - "Zamówienie jako gość" wyświetli się polecenie wpisania we wskazane pole nazwiska i imienia oraz adresu e-mail, dla którego będzie realizowane zamówienie.

4.2.5. W następnym oknie Klient podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy i NIP, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail. Zatwierdza przyciskiem "Kontynuuj".

4.2.5.1. Następnie wybiera sposób dostawy i metodę płatności, każdorazowo przemieszczanie do kolejnych okien formularza zamówienia odbywa się za pomocą przycisku "Dalej" Jeśli zachodzi potrzeba zmodyfikowania uprzednio wpisanych treści, można je ponownie wyedytować poprzez wybór odpowiedniego przycisku ”Edit”

4.3. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

4.3.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

4.3.2. Łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy.

4.3.3. Na wskazany w zamówieniu adres e-mail zostają wysłane wiadomości o potwierdzeniu wpłynięcia zamówienia oraz o warunkach przygotowania do realizacji zamówienia.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2. Cena Produktu widoczna na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

5.4.1. Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia jak opisano to w pkt. 4.3.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3. Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1. Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.3. Informację o konieczności przedpłaty wraz z numerem rachunku bankowego drukarni, na który, klient powinien dokonać płatności.

5.4.2.4. Link do historii zamówień i śledzenia zamówienia.

5.4.2.5. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu dokonanego przez Klienta na wskazany rachunek bankowy drukarni, do klienta zostaje wysłane Oświadczenie Drukarni o przyjęciu do realizacji Zamówienia wraz z adresem serwera, na który klient powinien przesłać pliki do druku.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2.5 zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.

5.5. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

6. WERYFIKACJA PROJEKTU DOSTARCZONEGO PRZEZ KLIENTA

 

6.1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu jak podano w pkt. 5.4 Drukarnia dokonuje w ciągu 5 Godzin roboczych weryfikacji materiałów przekazanych przez klienta na wskazany serwer FTP i informuje o jej wyniku Klienta.

6.1.1. W wypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy przekazane przez Klienta pliki są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji - Drukarnia informuje o tym klienta i przystępuje do realizacji Produktu.

6.1.2. W wypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy dostarczone  przez Klienta pliki przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia niezwłocznie wysyła do Klienta e-mail, wskazując Klientowi niezgodności załączonego materiału (niewłaściwa rozdzielczość projektu, nieodpowiedni tryb koloru, teksty niezamienione w obiekty, wadliwy skład, złe spady itp) z wymogami Specyfikacji oraz wzywa do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w jasno określonym terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.

6.1.3. Po bezskutecznym upływie terminu z pkt. 6.1.2 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

6.1.4. Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku, Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne, dokonane w formie pisemnej, życzenie Klienta uruchomienia realizacji produktu zgodnie z nadesłanymi przez niego materiałami bądź projektem, na jego wyłączną odpowiedzialność.

6.1.4.1. Oświadczenie klienta powinno zawierać klauzulę iż "przyjmuje do wiadomości wszystkie niezgodności nadesłanego przez niego materiału z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji, oraz wyraża wolę realizacji wydruku mimo wykazanych uchybień i możliwych w związku z nimi wad produktu końcowego.".

6.1.4.2. W przypadku braku tak wyrażonego życzenia Drukarnia odstępuje od umowy.

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Drukarnia akceptuje następujące sposoby płatności:

7.1.1. Płatność – przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Drukarni: Bank: Nordea Bank Polska SA, Numer rachunku: 29 1440 1231 0000 0000 0340 2258.

7.1.2. Płatność gotówką – przedpłata w siedzibie Drukarni.

8. SPOSOBY DOSTAWY

 

8.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Paczka kurierska DPD Sp. z o.o.

8.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt z Drukarnią poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: e.druknij@gmail.com celem uzgodnienia szczegółów).

8.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Drukarnię i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

8.4.1. Termin realizacji Produktu przez Drukarnię trwa od 3 do 10 dni i jest podany przy danym Produkcie.  Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu pozytywnej Weryfikacji dokonanej zgodnie z pkt. 6. Regulaminu albo wyraźnego życzenia Klienta, o którym mowa w pkt. 6.1.2.2. Regulaminu do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.

8.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy: Paczki kurierskie

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

9.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej).

9.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy e.druknij@gmail.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy ("DRUK-HURT" F.P.H.U.  93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40).

9.1.2.1. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.1.2.2. Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Drukarni internetowej ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta należy kliknąć pole "Usuń konto" po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcie Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

9.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

9.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

9.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

10.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy e.druknij@gmail.com. lub pisemnie na adres Drukarni ("DRUK-HURT", 93-367 Łódź ul. Okręgowa 40).

10.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Drukarni ("DRUK-HURT", 93-367 Łódź ul. Okręgowa 40).

10.1.4. Drukarnia ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.1.5. Drukarnia nie będzie rozpatrywała reklamacji z tytułu niezgodności z umową, w przypadku Produktów powstałych pomimo negatywnej oceny procesu Weryfikacji, a skierowanej do produkcji na wyraźne , pisemne oświadczenie Klienta o skierowaniu Projektu do Druku, jak w p 6.1.4.1

10.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Drukarnia informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię internetową:

10.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy e.druknij@gmail.com.

10.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

10.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Drukarni): "DRUK-HURT" F.P.H.U. Marek Bulniak, 93-367 Łódź ul. Okręgowa 40.

11.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

11.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

11.5. Usługodawca (Drukarnia) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

11.6. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient Drukarni może odstąpić od umowy, liczy się od dnia gdy umowa dotycząca świadczenia usługi druku została zawarta, tj od faktu skierowania przez Drukarnię do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu do realizacji zamówienia. (pkt. 5.4.2.5.)

11.7. Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Drukarni.

11.8. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usługi druku zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy Drukarnia za zgodą lub na żądanie Klienta rozpoczęła świadczenie usługi druku, przed upływem 10 dniowego terminu, o którym mowa powyżej w pkt 11.6

12. INFORMACJE DODATKOWE

12.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

12.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Zamawiam” w pkt. 4.3. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Przejdź do koszyka” obok pola „Zamawiam” i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.

12.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Drukarni) na adres e.druknij@gmail.com. lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 42 682 24 11.

12.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Drukarnię) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

12.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

12.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

12.2.2.1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz

12.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

12.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię Internetową sporządzane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3. Rozstrzyganie sporów:

13.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Dane osobowe

 • Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie

 • Podanie danych osobowych będzie również wymagane w celu realizacji zamówienia składanego na wybrane produkty w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zostało zarejestrowane konto zamawiającego, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta).

 • W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru.

Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim, a mogą być powierzone do przetwarzania jedynie w celu realizacji zamówionych usług lub produktów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych mogą przetwarzać je tylko z upoważnienia administratora, na jego polecenie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień na druki oferowane przez sklep internetowy, świadczenia usługi drogą elektroniczną polegające na  prowadzeniu Konta w sklepie internetowym, oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.edruknij.pl  jest Marek Bulniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "DRUK-HURT" F.P.H.U. Marek Bulniak . W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@drukhurt.pl, lub numerem tel. 42 682 24 41

 • Odbiorcami danych osobowych są

  a) pracownicy firmy FPHU Marek Bulniak na podstawie udzielonego przez Administratora upoważnienia.

  b) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym tj.: firmą kurierską, dostawcą usługi hostingowej, oraz zewnętrzną obsługą księgowa.

 • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.